Statut OSP

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W WITOSZOWIE DOLNYM

R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Witoszowie Dolnym, zwane dalej „OSP".

 

§ 2

 

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.


§ 3

 

Siedzibą OSP jest remiza strażacka w Witoszowie Dolnym

 

§ 4

 

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakładem pracy) będąca jej siedzibą, miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

§ 5

 

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

 

§ 6

 

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 7

 

Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, oznak i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych w odrębnych

przepisach.


§ 8

 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków.
Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.

 

R o z d z i a ł I I
CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 9

 

Celami Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2) Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk.
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) Rozwijanie wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
5) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§ 10

 

Zadania i cele wymienione w § 9, Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1) Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2) Organizowanie spośród swoich członków poddziałów pożarniczych
3) Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4) Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyny pożarniczych.
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł I I I
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art.44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20poz. 104/.

 

§ 12

 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§ 13

 

Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
3. Wspierających.
4. Honorowych.

 

§ 14

 

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowska i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
" W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia"

 

§ 15

 

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

 

§ 16.

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

§ 17.

 

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 

§ 18.

 

Członkowie czynni i honorowi maja prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać mundurów i odznak.

 

§ 19.

 

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak tez regulaminów i uchwal władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie płacić składki członkowskie.

 

§ 20.


Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczna.

 

§ 21.


Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z oplata składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

§ 22.


Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania od walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w §18 i 19 niniejszego statutu.

 

§ 23.


W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

 

§ 24.


Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

§ 25.

 

Władzami OSP są:
1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

 

A. WALNE ZEBRANIE

 

§ 26.

 

Walne zebranie jest najwyższa władza OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 - 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

§ 27.

 

Do kompetencji walnego zebrania należy:
1. Podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwal w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz od innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjecie uchwały o wystąpienie ze Związku OSP RP,
8. Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9. Podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

 

§ 28.

 

Przebieg walnego zebrania oraz podjecie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów.

 

§ 29.

 

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 

§ 30.

 

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 31.

 

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP;
1. Z własnej inicjatywy,
2. Na zadanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na zadanie 1/2 liczby członków OSP,
4. Na zadanie Związku OSP RP.

 

§32.

 

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania zadania.

 

§33.

 

Do ważności uchwal walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje glos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólne liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§34.

 

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwal w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

 

§35.

 

Wybory do władz OSP odbywają się w glosowaniu jawnego, chyba że za tajnością wypowie się większość uprawnionych do głosowania.

 

B. ZARZAD

 

§36.

 

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także mogą wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§37.

 

Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwal i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5. Informowanie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13. Rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

 

§38.

 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

§39.

 

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§40.

 

Do ważności uchwal wymagana jest co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłe większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego obrad.

 

§41.

 

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§42.

 

Naczelnik straży kieruje jednostka operacyjno - techniczna jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczaniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarowa działalnością zapobiegawcza.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§43.

 

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować
następujące wyróżnienia:

1. Pochwale ustna.
2. Pochwale w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§44.

Za niewłaściwe dokonywanie zadań operacyjno technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować
następujące środki dyscyplinarne:
1. Upomnienie ustne.
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

 

C. KOMISJA REWIZYJNA.

 

§45.

 

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocena działalności OSP.
3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

§46.

 

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§47.

 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

§48.

 

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
Zmiany te musza być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK, FUNDUSZE OSP

 

§49.

 

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z majątku i imprez.
4. Ofiarności publicznej.
5. Wpływów z działalności gospodarczej.

 

§50.

 

OSP może prowadzić działalność gospodarcza wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy członków OSP.

ROZDZIAL VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§51.

 

 

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§52.

 

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 liczby członków.

 

§53.

 

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§54.

 

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjna w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisje likwidacyjna ustala organ rejestrowy.

 

§55.

 

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP.
Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalna przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.